sâmbătă , 13 iulie 2024

??????Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 01.04.2022-30.04.2022

?? Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 01.04.2022-30.04.2022

 • am asigurat cu personal voluntar punctul de primire a refugiaților din Gara CFR Iași;
 • am efectuat 123 de misiuni privind relocarea refugiaților pe raza județelor: Iași, Suceava, Vaslui, Vrancea, Brașov și Municipiul București;
 • am facilitat 2 transporturi de persoane pentru ca refugiații care doreau să ajungă la destinație cu un alt mijloc de transport, altul decât trenul, să poată călători în siguranță. Destinațiile fiind Germania şi Polonia;
 • am sprijinit activitățile derulate de către Centrul de Urgențe Sociale;
 • în colaborare cu partenerii noştri de la Profesional Farma Line, Institutul pentru Cultură şi Istorie Germană din Europa de Sud-Est, prietenilor noștri din Israel (anonimi dar cu suflet mare!), Fundația Tuna, Fundația Lumina, Time To Help, Școala Internațională Spectrum Iași, CFR Iași, Poliția Transporturi Iași, ieșeni și nu numai care au donat diferite produse sau bani, voluntari care au ajutat la încărcarea produselor, am trimis din Iași și București spre Cernăuți primele două transporturi cu donații, constând în produse esențiale pentru funcționarea spitalelor peste 50kg de medicamente, mai mult de 2 tone de mâncare pentru adulți și copii. Plus o tonă de articole pentru îngrijirea bebelușilor;
 • am facilitat accesul la cazare temporară sau de lungă durată, pentru 428 de refugiaţi;
 • 5 persoane au primit informaţii clare privind posibilitatea de a accesa programul temporar de protecţie oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina;
 • 86 de refugiaţi au beneficiat de îngrijiri premedicale din partea voluntarilor instruiţi în acordarea primului ajutor premedical;
 • în această perioadă, 4055 de refugiaţi au trecut pragul Centrului de Informare şi Tranzit din Gara CFR Iaşi;
 • cu ajutorul colegilor noştri de la Action Contre La Faim, am sprijinit 47 de familii din centrele de refugiaţi de pe raza Municipiului Iaşi, oferindu-le un ajutor financiar în valoare de 115 euro/membru de familie, timp de 3 luni. Astfel, prin această acţiune Serviciul Voluntar de Ambulanţă a reuşit să sprijine 134 de persoane, cu o sumă totală de 15410 euro.
  În aceeaşi perioadă, Serviciul Voluntar de Ambulanţă a beneficiat de un grant în valoare de 39040 lei, din partea Action Contre La Faim, suma a fost folosi pentru a operaţionaliza în mod profesionist Centrul de Informare şi Tranzit pentru Refugiaţi Gara CFR Iaşi.
  Tot în luna aprilie 2022, Serviciul Voluntar de Ambulanţă a beneficiat de un mini-grant din partea Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, în valoare de 15000 lei, suma a fost folosită pentru a achiziţiona un autoturism, care este utilizat pentru a facilita o mai bună funcţionare a C.I.R. C.F.R. Iaşi.

În cadrul Centrului de Informare şi Tranzit amenajat în incinta gării CFR IAŞI, refugiaţii:
❖ pot beneficia de informaţii clare despre mersul trenurilor pe rute interne şi externe, posibilitatea de a rezerva gratuit bilete spre destinaţii interne şi internaţionale;
❖ beneficiază de sprijin legal de a obţine cazare temporară sau pe termen lung prin intermediul CJCCI IAŞI;
❖ pot beneficia de informaţii clare şi corecte privind accesul la programul de protecţie temporară, oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina;
❖ pot primi îngrijiri de prim ajutor premedical şi dacă este nevoie, pot beneficia de transport imediat spre Unitatea de Primiri Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi;
❖ pot beneficia de mâncare, apă şi produse de strictă necesitate dacă călătoresc sau sosesc din alte localităţi în Iaşi prin intermediul curselor feroviare;
❖ pot beneficia de servicii oferite de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – OIM(ONU/UN).

Activitatea voluntarilor de la Centrul de Informare şi Tranzit Gara CFR Iaşi este organizată în aşa fel, încât refugiaţii au acces la informaţii prin intermediul unui sau mai multor translatori, fie în persoană, fie prin intermediul telefonului mobil.

Echipajele de prim ajutor premedical şi echipajele de patrulă sanitară au fost reconfigurate astfel, non-stop există cel puţin un translator care asigură gardă şi sprijină activitatea acestora în teren fie personal, fie prin intermediul telefonului mobil.

?? Отчёт о деятельности по поддержке беженцев из Украины, с 01.04.2022 по 30.04.2022

 • мы обеспечили волонтёрами пункт приема беженцев на станции “ЖД вокзал” г. Яссы;
 • мы провели 123 миссии по переселению беженцев в округах Яссы, Сучава, Васлуй, Вранча, Брашов и муниципий Бухарест;
 • в 2 случаях мы способствовали в перевозке людей для беженцев, которые пожелали добраться до пункта назначения (Германия и Польша) с другим транспортным средством, кроме поезда, обеспечивая их безопасность во время путешествия;
 • мы поддержали мероприятия, организованные Центром Социальных Чрезвычайных Ситуаций;
 • в сотрудничестве с нашими партнёрами из Profesional Farma Line, Института Немецкой Культуры и Истории из Юго-Восточной Европы, наших друзей из Израиля (анонимных, но с большой душой!), Фонда Tuna, Фонда Lumina, Time To Help, Международной Школы Spectrum г. Яссы, ЖД вокзала Яссы, Транспортной Полиции г. Яссы, горожанами, и не только, которые пожертвовали продукты или деньги, волонтёрами, которые помогли с погрузкой продуктов, мы послали из городов Яссы и Бухарест в г. Черновцы первые два транспорта с товарами необходимыми для работы больниц: более 50 кг лекарств, более 2 тонн еды для взрослых и детей и тонна товаров по уходу за младенцами;
 • мы организовали временное или долгосрочное проживание для 428 беженцев;
 • 5 человек получили точные инструкции по поводу возможности получить доступ к программе по временной защите оказанной Румынией беженцам из Украины;
 • 86 беженцев получили предварительную медицинскую помощь от волонтёров, обученных оказывать предварительную медицинскую помощь;
 • за этот период 4055 беженцев прошли через Информационный и Транзитный Центр для Беженцев “ЖД вокзала” г. Яссы.
 • с помощью наших коллег из Action Contre La Faim мы поддержали 47 семей из центров для беженцев в округе Яссы, предоставив им финансовую помощь в размере 115 евро на одного члена семьи в течение 3 месяцев. Таким образом, этой акцией добровольная служба скорой помощи смогла поддержать 134 человека на общую сумму 15410 евро.

В тот же период добровольная служба скорой помощи получила грант в размере 39040 леев от Action Contre La Faim. Сумма была использована для профессионального оборудования информационно-Транзитного центра для беженцев “ЖД вокзал” г. Яссы.

Также в апреле 2022 года добровольная служба скорой помощи получила мини-грант от Федерации Неправительственных Организаций Социальных Услуг на сумму 15000 леев, который был использован для приобретения автомобиля в целях улучшения функционирования C. I. R. C. F. R. Яссы.

В Информационном Центре для Беженцев, обустроенном в помещении ЖД вокзала г. Яссы, беженцы:
❖ Могут получать точные информации о движении поездов по всем направлениям, а так же, имеют возможность бесплатно забронировать билеты для национального или международного пункта назначения;
❖ Получают юридическую поддержку для получения временного или долгосрочного жилья через CJCCI Яссы;
❖ Могут получать точные и достоверные информации о доступе к программе временной защиты, предоставленной Румынией беженцам из Украины;
❖ Могут получать предварительную медицинскую помощь и, по необходимости, могут получить незамедлительно транспорт до Приемного отделения Больницы Св. Спиридон г. Яссы;
❖ Могут получать еду, воду и продукты первой необходимости, если путешествуют или приезжают из других городов в Яссы по железной дороге;
❖ Могут пользоваться услугами предоставленными Международной Миграционной Организацией – ММО (ООН).

Деятельность волонтёров в Информационном Центре для Беженцев ЖД вокзала Яссы организованна таким образом, чтобы беженцы получали информации при помощи одного или нескольких переводчиков лично или через мобильный телефон.

Экипажи предварительной медицинской помощи и санитарные патрули были организованы таким образом, чтобы постоянно минимум один переводчик осуществлял дежурство и помогал им лично или посредством мобильного телефона.

?? Activity report on support provided to refugees from Ukraine, 01.04.2022-30.04.2022

 • We provided volunteer staff for the refugee Information and Transit Centre at the CFR Iași Railway Station;
 • We carried out 123 missions regarding the relocation of refugees in the counties: Iași, Suceava, Vaslui, Vrancea, Brașov and Bucharest;
 • We facilitated 2 transports of people, so that the refugees who wanted to reach their destination by another means of transport, other than the train, could travel safely. The destinations were Germany and Poland;
 • We supported the activities carried out by the Social Emergency Centre;
 • In collaboration with our partners from Profesional Farma Line, Institutul pentru Cultură şi Istorie Germană din Europa de Sud-Est, our friends from Israel (anonymous but kind-hearted!), Tuna Foundation, Lumina Foundation, Time To Help, International School Spectrum Iași, CFR Iași, Poliția Transporturi Iași, the people of Iași and many others who donated various products or money, volunteers who helped to load the products that we sent from Iași and Bucharest to Chernivtsi, the first two transports with donations, consisting of essential products for the basic operation of hospitals, over 50kg of medicine, more than 2 tons of food for adults and children. Plus 1 ton of baby care items;
 • We facilitated access to temporary or long-term accommodation for 428 refugees;
 • 5 persons received clear information on the possibility of accessing the temporary protection program offered by Romania to refugees from Ukraine;
 • 86 refugees received pre-medical care from volunteers trained in providing first aid;
 • During this period, 4055 refugees crossed the threshold of the Information and Transit Centre at the CFR Iaşi Railway Station;
 • with the help of our colleagues from Action Contre La Faim, we supported 47 families from the refugee centres within the Municipality of Iaşi, offering them a financial aid of 115 euros / family member, for 3 months. Thus, through this action, Serviciul Voluntar de Ambulanţă managed to support 134 people, with a total amount of 15,410 euros.

During the same period, the Voluntary Ambulance Service benefited from a grant of 39,040 lei, from Action Contre La Faim, the amount was used to professionally operate the Information and Transit Centre for Refugees Gara CFR Iaşi.

Also in April 2022, Serviciul Voluntar de Ambulanţă received a mini-grant from the Federation of Non-Governmental Organizations for Social Services, amounting to 15,000 lei, the amount was used to purchase a vehicle, which is used to facilitate a more proper functioning of the C.I.R. C.F.R. Iasi.

Within the Information and Transit Centre arranged inside the CFR IAŞI station, the refugees:
❖ can benefit from clear information about the running of trains on domestic and foreign routes, the possibility to book free tickets to domestic and international destinations;
❖ benefits from legal support to obtain temporary or long-term accommodation through CJCCI IAŞI;
❖ can benefit from clear and correct information regarding the access to the temporary protection program, offered by Romania, to the refugees from Ukraine;
❖ can receive pre-medical first aid and if necessary, can benefit from immediate transport to the St. Spiridon Iasi Emergency Reception unit;
❖ can benefit from food, water and products of strict necessity if they travel to or from Iaşi by means of railway trips;
❖ can benefit from services provided by the International Organization for Migration – IOM (UN / UN).

The activity of the volunteers from the CFR Iaşi Train Station Information and Transit Centre is organized in such a way that the refugees have access to information through one or more translators, either in person or via mobile phone.

The medical first aid crews and the medical patrol crews have been reconfigured in a way so that permanent support is provided by at least one translator for their activity in the field either personally or via mobile phone.

Cu mult respect,
Benchea Marius-Graţian
Director general Serviciul Voluntar de Ambulanţă
Şef D.O.S. – Patrula Sanitară

About PatrulaSanitara.Ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *