luni , 15 aprilie 2024

??????Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 01.05.2022-31.05.2022

?? Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 01.05.2022-31.05.2022 

– am asigurat cu personal voluntar punctul de primire a refugiaților din Gara CFR Iași; 

– am efectuat 147 de misiuni privind relocarea refugiaților pe raza județelor: Iași, Suceava și Municipiul București; 

– am facilitat un transport de persoane pentru ca refugiații care doreau să ajungă la destinație cu un alt mijloc de transport, altul decât trenul, să poată călători în siguranță. Destinația fiind Germania; 

– am sprijinit activitățile derulate de către Centrul de Urgențe Sociale; 

– am facilitat accesul la cazare temporară sau de lungă durată, pentru 132 de refugiaţi; 

– 2 persoane au primit informaţii clare privind posibilitatea de a accesa programul temporar de protecţie oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina; 

– 88 de refugiaţi au beneficiat de îngrijiri premedicale din partea voluntarilor instruiţi în acordarea primului ajutor premedical; 

– în această perioadă, 3932 de refugiaţi au trecut pragul Centrului de Informare şi Tranzit din Gara CFR Iaşi. 

În cadrul Centrului de Informare şi Tranzit amenajat în incinta gării CFR IAŞI, refugiaţii: 
❖ pot beneficia de informaţii clare despre mersul trenurilor pe rute interne şi externe, posibilitatea de a rezerva gratuit bilete spre destinaţii interne şi internaţionale; 
❖ beneficiază de sprijin legal de a obţine cazare temporară sau pe termen lung prin intermediul CJCCI IAŞI; 
❖ pot beneficia de informaţii clare şi corecte privind accesul la programul de protecţie temporară, oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina; 
❖ pot primi îngrijiri de prim ajutor premedical şi dacă este nevoie, pot beneficia de transport imediat spre Unitatea de Primiri Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi; 
❖ pot beneficia de mâncare, apă şi produse de strictă necesitate dacă călătoresc sau sosesc din alte localităţi în Iaşi prin intermediul curselor feroviare; 
❖ pot beneficia de servicii oferite de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – OIM(ONU/UN). 

Activitatea voluntarilor de la Centrul de Informare şi Tranzit Gara CFR Iaşi este organizată în aşa fel, încât refugiaţii au acces la informaţii prin intermediul unui sau mai multor translatori, fie în persoană, fie prin intermediul telefonului mobil. 

Echipajele de prim ajutor premedical şi echipajele de patrulă sanitară au fost reconfigurate astfel, non-stop există cel puţin un translator care asigură gardă şi sprijină activitatea acestora în teren fie personal, fie prin intermediul telefonului mobil. 

?? Отчет о деятельности по поддержке беженцев из Украине, в период 01.05.2022-31.05.2022 

– обеспечили с волонтерским персоналом пункт приема беженцев с ж/д вокзала ЧФР Яссы; 

– проведено 147 миссий по переселению беженцев в радиусе регионах: Яссы, Сучава и Бухарест; 

– мы упростили транспортировку людей, чтобы беженцы, которые хотели добраться до места назначения другим видом транспорта, кроме поезда, могли безопасно путешествовать. Пункт назначения — Германия; 

– поддерживал деятельность осуществляемая Центрщом Социальной Помощи; 

– облегчили доступ к временному или долгосрочному размещению для 132 беженцев; 

– 2 человека получили четкую информацию о возможности доступа к программе временной защиты, которую Румыния предлагает беженцам из Украины; 

– 88 беженцев получили доврачебную помощь от добровольцев, обученных оказанию первой помощи; 

– за этот период 3932 беженцев переступили порог Информационно-транзитного центра со стороны ж/д станции CFR Яссы. 

В Информационно-транзитном центре, расположенном на станции CFR IASI, беженцы: 

❖ могут воспользоваться четкой информацией о движении поездов по внутренним и международным направлениям, возможностью бронирования бесплатных билетов на внутренние и международные направления; 

❖ пользуется юридической поддержкой для получения временного или долгосрочного жилья через CJCCI IAŞI; 

❖ могут воспользоваться четкой и достоверной информацией о доступе к программе временной защиты, предлагаемой Румынией, беженцам из Украины; 

❖ может получить доврачебную первую помощь и, при необходимости, может воспользоваться немедленной транспортировкой в отделение неотложной помощи Св. Спиридона Яссы; 

❖ могут пользоваться продуктами питания, водой и продуктами строгой необходимости, если они путешествуют или прибывают из других населенных пунктов Яссы железнодорожным транспортом; 

❖ могут воспользоваться услугами, предоставляемыми Международной организацией по миграции – МОМ (ООН/ООН). 

Деятельность волонтеров Информационно-транзитного центра CFR Яссского железнодорожного вокзала организована таким образом, чтобы беженцы имели доступ к информации через одного или нескольких переводчиков лично или по мобильному телефону. 

Медицинские бригады скорой помощи и медицинские патрульные бригады были реконфигурированы таким образом, что круглосуточно присутствует как минимум один переводчик, который обеспечивает охрану и поддерживает их деятельность в полевых условиях лично или по мобильному телефону. 

?? Activity report on support provided to refugees from Ukraine, 01.05.2022-31.05.2022 

– We provided volunteer staff for the refugee Information and Transit Centre at the CFR Iași Railway Station; 

– We carried out 147 missions regarding the relocation of refugees in the counties: Iași, Suceava, Vaslui, Vrancea, Brașov and Bucharest; 

– We facilitated a transport of people, so that the refugees who wanted to reach their destination by another means of transport, other than the train, could travel safely. The destination was Germany; 

– We supported the activities carried out by the Social Emergency Centre; 

– We facilitated access to temporary or long-term accommodation for 132 refugees; 

– 2 persons received clear information on the possibility of accessing the temporary protection program offered by Romania to refugees from Ukraine; 

– 88 refugees received pre-medical care from volunteers trained in providing first aid; 

– During this period, 3932 refugees crossed the threshold of the Information and Transit Centre at the CFR Iaşi Railway Station; 

Within the Information and Transit Centre arranged inside the CFR IAŞI station, the refugees: 

❖ can benefit from clear information about the running of trains on domestic and foreign routes, the possibility to book free tickets to domestic and international destinations; 

❖ benefits from legal support to obtain temporary or long-term accommodation through CJCCI IAŞI; 

❖ can benefit from clear and correct information regarding the access to the temporary protection program, offered by Romania, to the refugees from Ukraine; 

❖ can receive pre-medical first aid and if necessary, can benefit from immediate transport to the St. Spiridon Iasi Emergency Reception unit; 

❖ can benefit from food, water and products of strict necessity if they travel to or from Iaşi by means of railway trips; 

❖ can benefit from services provided by the International Organization for Migration – IOM (UN / UN). 

The activity of the volunteers from the CFR Iaşi Train Station Information and Transit Centre is organized in such a way that the refugees have access to information through one or more translators, either in person or via mobile phone. 

The medical first aid crews and the medical patrol crews have been reconfigured in a way so that permanent support is provided by at least one translator for their activity in the field either personally or via mobile phone. 

Cu mult respect, 

Benchea Marius-Graţian 
Director general Serviciul Voluntar de Ambulanţă 
Şef D.O.S. – Patrula Sanitară 

About PatrulaSanitara.Ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *