miercuri , 29 noiembrie 2023

?????? Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 01.06.2022-30.06.2022

Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 01.06.2022-30.06.2022

– am asigurat cu personal voluntar punctul de primire a refugiaților din Gara CFR Iași;

– am efectuat 102 de misiuni privind relocarea refugiaților pe raza județelor: Iași şi Suceava;

– am sprijinit activitățile derulate de către Centrul de Urgențe Sociale;

– am facilitat accesul la cazare temporară sau de lungă durată, pentru 52 de refugiaţi;

– 0 persoane au primit informaţii clare privind posibilitatea de a accesa programul temporar de protecţie oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina;

– 78 de refugiaţi au beneficiat de îngrijiri premedicale din partea voluntarilor instruiţi în acordarea primului ajutor premedical;

– în această perioadă, 2030 de refugiaţi au trecut pragul Centrului de Informare şi Tranzit din Gara CFR Iaşi.

În cadrul Centrului de Informare şi Tranzit amenajat în incinta gării CFR IAŞI, refugiaţii:

 • pot beneficia de informaţii clare despre mersul trenurilor pe rute interne şi externe, posibilitatea de a rezerva gratuit bilete spre destinaţii interne şi internaţionale;
 • beneficiază de sprijin legal de a obţine cazare temporară sau pe termen lung prin intermediul CJCCI IAŞI;
 • pot beneficia de informaţii clare şi corecte privind accesul la programul de protecţie temporară, oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina;
 • pot primi îngrijiri de prim ajutor premedical şi dacă este nevoie, pot beneficia de transport imediat spre Unitatea de Primiri Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi;
 • pot beneficia de mâncare, apă şi produse de strictă necesitate dacă călătoresc sau sosesc din alte localităţi în Iaşi prin intermediul curselor feroviare;
 • pot beneficia de servicii oferite de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – OIM(ONU/UN).

Activitatea voluntarilor de la Centrul de Informare şi Tranzit Gara CFR Iaşi este organizată în aşa fel, încât refugiaţii au acces la informaţii prin intermediul unui sau mai multor translatori, fie în persoană, fie prin intermediul telefonului mobil.

Activitatea centrului în luna iunie 2022, a fost finanțată de către:

 • Rumänienhilfe Stauden e.V.: 4890 lei;
 • FONSS: 50000 lei;
 • Action contre la faim: 9760 lei.

Total: 64650 lei, din care s-au cheltuit 14650 lei.

Echipajele de prim ajutor premedical şi echipajele de patrulă sanitară au fost reconfigurate astfel, non-stop există cel puţin un translator care asigură gardă şi sprijină activitatea acestora în teren fie personal, fie prin intermediul telefonului mobil.

?? Отчет о деятельности по поддержке беженцев из Украины, 01.06.2022-30.06.2022

– обеспечили с помощью добровольцев пункт приема беженцев с железнодорожного вокзала CFR Яссы;

– проведено 102 миссии по переселению беженцев в уездах: Яссы и Сучава;

– Поддерживали деятельность Центра социальной помощи;

– мы облегчили доступ к временному или долгосрочному размещению для 52 беженцев;

– 10 человек получили четкую информацию о возможности доступа к программе временной защиты, предлагаемой Румынией беженцам из Украины;

– 78 беженцев получили доврачебную помощь от добровольцев, обученных оказанию первой доврачебной помощи;

– за этот период 2030 беженцев переступили порог Информационно-транзитного центра с ж/д станции CFR Яссы.

В Информационно-транзитном центре, расположенном на станции CFR IASI, беженцы:

❖ могут воспользоваться четкой информацией о движении поездов на внутренних и внешних маршрутах, возможностью бронирования бесплатных билетов на внутренние и международные направления;

❖ пользуется юридической поддержкой для получения временного или долгосрочного жилья через CJCCI IAŞI;

❖ могут воспользоваться четкой и достоверной информацией о доступе к программе временной защиты, предлагаемой Румынией, беженцам из Украины;

❖ они могут получить доврачебную первую помощь и, при необходимости, могут воспользоваться немедленной транспортировкой в ​​приемное отделение скорой помощи Св. Спиридона Яссы;

❖ могут пользоваться продуктами питания, водой и продуктами строгой необходимости, если они путешествуют или прибывают из других населенных пунктов Яссы железнодорожным транспортом;

❖ могут воспользоваться услугами, предоставляемыми Международной организацией по миграции – МОМ (ООН/ОН).

Деятельность волонтеров Информационно-транзитного центра CFR Яссского железнодорожного вокзала организована таким образом, чтобы беженцы имели доступ к информации через одного или нескольких переводчиков лично или по мобильному телефону.

Деятельность центра в июне 2022 года финансировали:

 • Rumänienhilfe Stauden e.V.: 4890 леев;
 • FONSS: 50000 леев;
 • Action contre la faim: 9760 леев.

Итого: 64 650 леев, из них потрачено 14 650 леев.

Бригады скорой медицинской помощи и медицинские патрульные бригады были реконфигурированы таким образом, постоянно присутствует как минимум один переводчик, который обеспечивает охрану и поддерживает их деятельность в полевых условиях лично или по мобильному телефону.

?? Activity report on support provided to refugees from Ukraine, during 01.06.2022-30.06.2022

– We provided volunteer staff for the refugee Information and Transit Centre at the CFR Iași Railway Station;

– We carried out 102 missions regarding the relocation of refugees in the counties: Iași and Suceava;

– We supported the activities carried out by the Social Emergency Centre;

– We facilitated access to temporary or long-term accommodation for 52 refugees;

– 0 persons received clear information on the possibility of accessing the temporary protection program offered by Romania to refugees from Ukraine;

– 78 refugees received pre-medical care from volunteers trained in providing first aid;

– During this period, 2030 refugees crossed the threshold of the Information and Transit Centre at the CFR Iaşi Railway Station;

Within the Information and Transit Centre arranged inside the CFR IAŞI station, the refugees:

❖ can benefit from clear information about the running of trains on domestic and foreign routes, the possibility to book free tickets to domestic and international destinations;

❖ benefit from legal support to obtain temporary or long-term accommodation through CJCCI IAŞI;

❖ can benefit from clear and correct information regarding the access to the temporary protection program, offered by Romania, to the refugees from Ukraine;

❖ can receive pre-medical first aid and if necessary, can benefit from immediate transport to the St. Spiridon Iasi Emergency Reception unit;

❖ can benefit from food, water and products of strict necessity if they travel to or from Iaşi by means of railway trips;

❖ can benefit from services provided by the International Organization for Migration – IOM (UN / UN).

The activity of the volunteers from the CFR Iaşi Train Station Information and Transit Centre is organized in such a way that the refugees have access to information through one or more translators, either in person or via mobile phone.

The centre during the month of June 2022, was financed by:

 • Rumänienhilfe Stauden e.V.: 4890 RON;
 • FONSS: 50000 RON;
 • Action contre la faim: 9760 RON.

Total: 64650 RON, out of which14650 RON. The medical first aid crews and the medical patrol crews have been reconfigured in a way so that permanent support is provided by at least one translator for their activity in the field either personally or via mobile phone.

Cu mult respect,
Benchea Marius-Graţian
Director general Serviciul Voluntar de Ambulanţă Şef D.O.S. – Patrula Sanitară

About PatrulaSanitara.Ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *