marți , 28 noiembrie 2023

?????? Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 01.08.2022-31.08.2022

??Raport de activitate privind sprijinul acordat refugiaţilor din Ucraina, în perioada 01.08.2022-31.08.2022

– am asigurat cu personal voluntar punctul de primire a refugiaților din Gara CFR Iași;

– am efectuat 53 misiuni privind relocarea refugiaților pe raza județelor: Iași şi Suceava;

– am sprijinit activitățile derulate de către Centrul de Urgențe Sociale;

– am facilitat accesul la cazare temporară sau de lungă durată, pentru 53 de refugiaţi;

– 0 persoane au primit informaţii clare privind posibilitatea de a accesa programul temporar de protecţie oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina;

– 75 de refugiaţi au beneficiat de îngrijiri premedicale din partea voluntarilor instruiţi în acordarea primului ajutor premedical;

– în această perioadă, 583 de refugiaţi au trecut pragul Centrului de Informare şi Tranzit din Gara CFR Iaşi;

– în colaborare cu partenerii noştri de la Institutul pentru Cultură şi Istorie Germană din Europa de Sud-Est, Fundația Tuna, Fundația Lumina, Time To Help, Școala Internațională Spectrum Iași, CFR Iași, Poliția Transporturi Iași şi voluntari care au ajutat la încărcarea produselor, am trimis din Iași spre Cernăuți un transport de 5 tone cu donații, constând în produse alimentare de bază şi apă potabilă.

În cadrul Centrului de Informare şi Tranzit amenajat în incinta gării CFR IAŞI, refugiaţii:

  • au beneficiat de informaţii clare despre mersul trenurilor pe rute interne şi externe, posibilitatea de a rezerva gratuit bilete spre destinaţii interne şi internaţionale;
  • au beneficiat de sprijin legal de a obţine cazare temporară sau pe termen lung prin intermediul CJCCI IAŞI;
  • au beneficiat de informaţii clare şi corecte privind accesul la programul de protecţie temporară, oferit de către România, refugiaţilor din Ucraina;
  • au primit îngrijiri de prim ajutor premedical şi dacă a fost nevoie, au beneficiat de transport imediat spre Unitatea de Primiri Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi;
  • au beneficiat de mâncare, apă şi produse de strictă necesitate dacă au călătorit sau au sosit din alte localităţi în Iaşi prin intermediul curselor feroviare;
  • au beneficiat de servicii oferite de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – OIM(ONU/UN).

Activitatea voluntarilor de la Centrul de Informare şi Tranzit Gara CFR Iaşi a fost organizată în aşa fel, încât refugiaţii au avut acces la informaţii prin intermediul unui sau mai multor translatori, fie în persoană, fie prin intermediul telefonului mobil.

Echipajele de prim ajutor premedical şi echipajele de patrulă sanitară au fost reconfigurate astfel, non-stop există cel puţin un translator care asigură gardă şi sprijină activitatea acestora în teren fie personal, fie prin intermediul telefonului mobil.

Începând cu data de 17 august 2022, activitatea Centrului de Informare şi Tranzit din Gara CFR Iaşi, a fost suspendată de către conducerea Regionalei CFR Iaşi, pe motive ce ţin de costuri mari privind întreţinerea şi funcţionarea acestui punct de informare, care funcţiona şi ca punct de prim ajutor premedical în incinta gării, singurul de acest fel după foarte mulţi ani, deşi regionala asigura doar spaţiul şi curentul electric pentru operaţionalizarea acestui centru, restul cheltuielilor fiind asigurate de către Serviciul Voluntar de Ambulanţă din donaţii şi sponsorizări.

Conducerea regionalei nici până în ziua de azi nu a justificat oficial în vre-un fel suspendarea activităţii CIR CFR Iaşi.

Pe această cale le mulţumim tuturor celor care au susţinut activitatea CIR CFR IAŞI, care a beneficiat de susţinere financiară din partea organizaţiilor internaţionale şi naţionale, a autorităţilor locale şi a cetăţenilor din Iaşi, Bucureşti, Buzău şi Vrancea. Aceste date le vom detalia într-un raport privind întreaga activitate desfăşurată pe parcusul anului 2022, referitor la protejarea refugiaţilor care provin din Ucraina.

??Отчет о деятельности по оказанию поддержки беженцам из Украины, в период 01.08.2022-31.08.2022

– обеспечили пункт приема беженцев с железнодорожной станции CFR Яссы волонтерским персоналом;

– проведено 53 миссии по расселению беженцев в пределах уездов: Яссы и Сучава;

– мы поддержали деятельность, проводимую Центром по чрезвычайным социальным ситуациям;

– облегчили доступ к временному или долгосрочному размещению для 53 беженцев;

– 0 человек получили четкую информацию о возможности доступа к программе временной защиты, предлагаемой Румынией беженцам из Украины;

– 75 беженцев получили домедицинскую помощь от добровольцев, обученных оказанию первой домедицинской помощи;

– за этот период 583 беженца переступили порог Информационно-транзитного центра со стороны ж/д станции CFR Яссы;

– в сотрудничестве с нашими партнерами из Института немецкой культуры и истории в Юго-Восточной Европе, Фонда Туна, Фонда Люмина, Time To Help, Международной школы Спектрум Яссы, CFR Яссы, Транспортной полиции Яссы и волонтеров, которые помогли загрузить продукты , мы отправили 5-тонную партию пожертвований из Ясс в Черновцы, состоящую из основных продуктов питания и питьевой воды.

В Информационно-транзитном центре, созданном в помещении станции CFR IAŞI, беженцы:

❖ получили четкую информацию о движении поездов на внутренних и внешних маршрутах, возможность бесплатного бронирования билетов на внутренние и международные направления;

❖ воспользовались юридической поддержкой для получения временного или долгосрочного жилья через CJCCI IAŞI;

❖ получили четкую и достоверную информацию о доступе к программе временной защиты, которую Румыния предлагает беженцам из Украины;

❖ была оказана доврачебная первая помощь и, при необходимости, была оказана немедленная транспортировка в приемное отделение скорой помощи Св. Спиридона Яссы;

❖ они получали продукты питания, воду и продукты строгой необходимости, если они путешествовали или прибыли из других населенных пунктов в Яссы посредством железнодорожных курсов;

❖ воспользовались услугами, предлагаемыми Международной организацией по миграции – МОМ (ООН/ООН).

Деятельность волонтеров Информационно-транзитного центра CFR Железнодорожный вокзал Яссы была организована таким образом, чтобы беженцы имели доступ к информации через одного или нескольких переводчиков лично или по мобильному телефону.

Бригады скорой медицинской помощи и санитарно-патрульные бригады были переформированы таким образом, круглосуточно присутствует как минимум один переводчик, который обеспечивает охрану и поддерживает их деятельность в полевых условиях либо лично, либо по мобильному телефону.

С 17 августа 2022 года деятельность Информационно-транзитного центра на станции CFR Яссы была приостановлена ​​руководством CFR Яссский регион по причинам, связанным с высокими затратами на содержание и эксплуатацию данного информационного пункта, который также функционировал в качестве доврачебной первой помощи в помещении станции, единственной в своем роде за многие годы, хотя региональный предоставляет только помещение и электричество для функционирования этого центра, остальные расходы покрываются Добровольной службой скорой помощи. от пожертвований и спонсорства.

Даже по сей день региональное руководство никак официально не обосновало приостановку деятельности CIR CFR Iasi.

Таким образом, мы благодарим всех, кто поддержал деятельность CIR CFR IAŞI, которая получила финансовую поддержку от международных и национальных организаций, местных властей и жителей Ясс, Бухареста, Бузэу и Вранчи. Эти данные мы подробно изложим в отчете обо всей деятельности, проведенной в течение 2022 года по защите беженцев, прибывающих из Украины.

??Activity report on support provided to refugees from Ukraine, during 01.08.2022-31.08.2022

– We provided volunteer staff for the refugee Information and Transit Centre at the CFR Iași Railway Station;

– We carried out 53 missions regarding the relocation of refugees in the counties: Iași, Suceava;

– We supported the activities carried out by the Social Emergency Centre;

– We facilitated access to temporary or long-term accommodation for 53 refugees;

– 0 persons received clear information on the possibility of accessing the temporary protection program offered by Romania to refugees from Ukraine;

– 75 refugees received pre-medical care from volunteers trained in providing first aid;

– During this period, 583 refugees crossed the threshold of the Information and Transit Centre at the CFR Iaşi Railway Station;

– In collaboration with our parteners: Institutul pentru Cultură şi Istorie Germană din Europa de Sud-Est, Fundația Tuna, Fundația Lumina, Time To Help, Școala Internațională Spectrum Iași, CFR Iași, Poliția Transporturi Iași, volunteers who have helped load the products, we have sent from Iasi to Chernivtsi a transport with 5 tons of donations, consisting of basic food products and potable water.

Within the Information and Transit Centre arranged inside the CFR IAŞI station, the refugees:

❖ benefited from clear information about the running of trains on domestic and foreign routes, the possibility to book free tickets to domestic and international destinations;

❖ benefited from legal support to obtain temporary or long-term accommodation through CJCCI IAŞI;

❖ benefited from clear and correct information regarding the access to the temporary protection program, offered by Romania, to the refugees from Ukraine;

❖ received pre-medical first aid and if necessary, can benefit from immediate transport to the St. Spiridon Iasi Emergency Reception unit;

❖ benefited from food, water and products of strict necessity if they travel to or from Iaşi by means of railway trips;

❖ benefited from services provided by the International Organization for Migration – IOM (UN / UN).

The activity of the volunteers from the CFR Iaşi Train Station Information and Transit Centre is organized in such a way that the refugees have access to information through one or more translators, either in person or via mobile phone.

The medical first aid crews and the medical patrol crews have been reconfigured in a way so that permanent support is provided by at least one translator for their activity in the field either personally or via mobile phone.

Starting on 17th of August 2022, the activity of CFR Iaşi Train Station Information and Transit Centre has been suspended by the management of CFR Iasi Regional, under the reasoning of high maintenance and operating costs for the information centre, which was also operating as a first aid point on the precincts the trainstation, the only one after years, despite the fact that the regional was only offering the space and the power for the function of this centre, all other expenses being covered by Serviciul Voluntar de Ambulanta, from donations and sponsorships. The regional management has yet to come forward with an official justification for the suspension of the activity of CIR CFR Iasi.

In this way, we thank all those who supported the activity of CIR CFR IAŞI, which benefited from financial support from international and national organizations, local authorities and the people of Iași, Bucureşti, Buzău and Vrancea. We will detail these data in a report on the entire activity carried out during the year 2022, regarding the protection of refugees coming from Ukraine.

Cu mult respect,

Benchea Marius-Graţian

Director general Serviciul Voluntar de Ambulanţă

Şef D.O.S. – Patrula Sanitară

About PatrulaSanitara.Ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *